آموزش جنسی     پرسش و پاسخ پزشکی     مشاوره

کانال تنظیم خانواده

جراحی لاپاراسکوپی

طب سوزنی

کاندوم

اثرات روابط فرازناشویی

اثرات روابط فرازناشویی

اثرات روابط فرازناشویی

روابط فرازناشویی علاوه براینکه روی روان مرد و زن تاثیر می گذارد برای فرزندانی که در این محیط پرورش پیدا می کنند هم پیامد های جبران ناپذیری د ارد که این پیامد ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زندگی فرزندان اثرگذار است به عنوان مثال در این خانه مرد و زن در حال پرخاشگری و توجیه روابط نادرست خود هستند در این شرایط کودکانی هم که در محیط حضور داشته باشند د ر رفتارهایشان پرخاشگری دیده می شود که میتوان گفت این پرخاشگری همان تاثیر مستقیم اینگونه روابط است چرا که در خانه ای بزرگ شد ه اند که لحظه لحظه د وران کودکی شان را با تنش و د عوا گذراند ه اند و این پرخاشگری و رفتارهای نادرست جزو وجود ی آنها شده است.

با چشمی غمگین و دلی پرخون، روی سرامیک های کف راهروی دادگاه، انعکاس نخستین تصویر همان زن جذابی را دید که فکر نمی کرد لکه چرکین آسمان آبی زندگی اش شود . آن روز بود که مرد رویاهای زن لغزید و آخرین برگ زندگی مشترکش ورق خورد و طعم تلخ و زهرآلود خیانت همسرش را حس کرد . بدون شک ازدواج و عشق زناشویی یکی از شیرین ترین تجربه هایی است که هر انسان د ر طول عمر خود مشاهده و حس می کند اما این تجربه شیرین به عنوان خشت اول بنیان نهاد خانواده همواره خطر ها و تهد یدهایی را د ر کمین خود د ارد .

همه چیز برای رفع نیاز ها


درویش پور، روانشناس به روابط فرازناشویی در غرب اشاره کرد و یاد آور شد : در اروپا و آمریکا با توجه به ساختار خانوادگی شان واژه فرازناشویی باهدف برآورده کردن نیازهای جنسی و عاطفی به وفور مشاهده می شود . مرد و زن د ر کشورهای دیگر به دنبال روابط عاطفی بیرون از خانه اند و د ر این حالت به همسرشان غیرمتعهد هستند تا رضایت روان و احساس خود را فراهم کنند . آن ها برای برطرف کردن نیازهایشان خود را در رابطه ای غیر از زندگی مشترک می گذارند که همین رابطه غیر از زناشویی، بحران های اخلاقی، افسردگی، ناامنی روانی و پریشانی را در سطح جامعه پرورش می دهد .

حرکت جامعه ایران به سمت اماونیسم


وی در ادامه این موضوع به ایران پرداخت و گفت: ایران هم از این امر مستثنا نیست، در سال های اخیر واژگانی همچون دوست اجتماعی، دوست خانوادگی و ارتباطات فرازناشویی در جامعه دیده می شود که از طریق ابزارهای مانند موبایل های هوشمند ، آرام آرام نگاه جامعه به سمت اومانتیسیسم کشیده شده است، به این معنا که نگاه جامعه انسان گرا می شود و دیگر افراد برای تعالی و رشد جسم و روح شان تلاشی نمی کنند و فقط به دنبال این هستند که نیازهای عاطفی و جنسی و حتی در برخی موارد خواسته های اقتصادی خودشان را بیرون از محیط خانه جست وجو کنند .

تنها در پی لذت بردن


در این شرایط انسان تنها به لذت بردن و نداشتن تعهد به عهد و پیمانی که با همسر خود بسته می اندیشد و همزمان با این کار نقش زن و مرد در محیط خانواده نابود می شود چرا که د ر این شرایط مرد د یگر به فکر تامین نیازهای مادی و روحی همسر خود نیست بلکه د ر واقع برای زند گی پنهانی ای که برای زن دیگر مهیا کرده تلاش می کند . یعنی سعی می کند در زند گی غیرزناشویی خود با برآورده کردن نیاز زن، او را همواره راضی نگه د ارد تا به نوعی زن هم خواسته های او را فراموش نکند . بنابراین د ر چنین خانواده ای نقش زن و مرد یا همان همسری روزبه روز کمرنگ می شود .

از آموزه های دینی غافل شدیم


این روانشناس با تاکید به اهمیت د ین د ر حفظ خانواده تاکید کرد : نگاه د ین د ر زمینه محرم بود ن حائز اهمیت است چرا که اگر برای آموزه های دینی مانند گذشته ارزش قائل می شد یم امروزه د چار بحران هایی مانند از د ست دادن کانون گرم خانواد ه نبودیم. د ین تاکید می کند که مرد با خواهرهمسر خود محرم نیست یا حتی زن با براد ر شوهر خود محرم نیست بنابراین د ر این زمینه مرزبند ی مشخصی وجود د ارد لذا طبق این مرزبندی دقیق دیگر مرد یا زن نمی توانند با براد رشوهر یا خواهرزن خود شان وقت صرف کنند تا از طریق تبادل واژگان محبت آمیز به یکد یگر حسی را د ر وجود شان شکل د هند .

مراقب موقعیت های محبت آمیز باشیم


استفاد ه مکرر از واژگانی همچون جانم، عزیزم و... به مرور زمان در بیوشیمی مغز تاثیرمی گذارد و افراد را به همد یگر وابسته می کند یعنی در این حالت هورمون های کورتیزول (عشق و عاطفه) که در بد ن وجود دارد ترشح می کنند و این هورمون ها با گذشت زمان و البته باسرعت آهسته باعث شرطی شدن مغز می شوند که در این صورت این واژگان را باید از فردی که همسر خود نیست، بشنود و در این شرایط برای او وابستگی به ارمغان آورده است، این مرحله که بیوشیمی مغز وابسته شنیدن الفاظ مهرآمیزشده مقدمه ای برای خیانت زن به مرد یا برعکس است.

طلاق عاطفی زمینه ساز روابط فرازناشویی


درویش پور در ادامه گفت: بنابراین یکی از اساسی ترین د لایل شیوع چنین رفتارهایی در بنیان خانواده، کاهش روابط عاطفی، یا همان طلاق عاطفی است که این روز ها باعث افزایش آمار طلاق شد ه است. طلاق عاطفی به این معناست که مرد و زن احساسات خود را د ر بیرون از خانه از طریق جنس مخالف خود د ریافت و تامین کنند ، به عنوان مثال زن هنگامی که د ر محیط کار یا پارک مردی را مشاهد ه کند که برای او از کلمات محبت آمیز استفاده می کند ، خواسته یا ناخواسته ذهنش را د رگیر می کند و حتی مرد هم برای تامین نیازهای حسی، خود را در آغوش زن د یگر به غیر از زن قانونی خود می بیند که در این شرایط پای هر دو در این زمینه می لغزد چرا که با وجود تعهدی که برای زندگی مشترک خود داد ند و حتی عهد و پیمانی را که با عشق و محبت در روزهای اول زندگی با همد یگربسته اند به فراموشی سپرده و اکنون با آن مسیری که در ابتد ای زند گی برای آیند ه خود ترسیم کرده اند ، فاصله بسیار زیاد ی د ارند .

روابط فرازناشویی می تواند برای هر قشری رخ د هد

اثرات افشای روابط فرازناشویی بر زن


درویش پور د ر ادامه به اثرات افشای روابط فرازناشویی پرداخت و تصریح کرد : هنگامی که زن از ارتباط پنهانی هسمر خود آگاه می شود ، دچار افسرد گی، تعارضات روحی و روانی، اختلال هورمونی، بی خوابی، پرخوری و استرس می شود . در این شرایط زن د ر خلوت خود به این نتیجه می رسد که با وجود اینکه سال ها با همسر خود د ر زیر یک سقف مشترک زند گی کرده اما او را نمی شناسد و حس سرخوردگی و بیگانگی به او دست می دهد . حس بیگانگی او با محیطی که سال ها با همسرش در آن زند گی کرده و حتی به نوعی به همسر خود هم بیگانه می شود چرا که تصور می کند او را با گذشت سال ها نمی شناسد در این حالت زن دچارتعارض روانی شد ه که اگر در این محیط باقی بماند ، افسرد گی را در پی خواهد د اشت.

وی اذعان کرد : مردی که بعد از مد تی متوجه می شود همسرش به او خیانت کرده ، چه در محیط خانه و چه د ر سطح کلان تر، به انسانی پرخاشگر تبد یل می شود ، از لحاظ اراد ه د اشتن برای بهبود وضع زندگی خود سستی می کند ، ضعف اخلاقی پید ا می کند و با شنیدن کوچک ترین انتقاد ، واکنش تندی از خود نشان می د هد و از همه مهم تر مد یریت خانواده و خویشتن را از د ست می د د و فقط به فکر این است که روزگار خود را به نحوی بگذراند دیگر به فکر بالابرن کیفیت زندگی خود نیست.

درویش پور در ادامه بحث اثرات روابط فرازناشویی بر زوجین، نتیجه می گیرد که بنابراین ارتباطات فرازناشویی در گام نخست باعث آسیب روان شناختی می شود و بهد اشت روانی افراد ی که د ر محیط خانواد ه زند گی می کنند به ورطه نابود ی می کشاند . د ر گام د وم سبب از هم پاشید گی نقش های تعریف شد ه د ر نظام خانواد ه می شود که این به مرور زمان برای جامعه به شد ت بحران زاست چرا که ممکن است کانون خانواد ه د چار از هم گسستگی شود .

تاثیر روابط فرازناشویی بر فرزند ان


این رواشناس همچنین به تاثیر روابط فرازناشویی بر فرزند ان نیز پرد اخته و تاکید می کند : روابط فرازناشویی علاوه براینکه روی روان مرد و زن تاثیر می گذارد برای فرزند انی که در این محیط پرورش پیدا می کنند هم پیامد های جبران ناپذیری دارد که این پیامد ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زند گی فرزندان اثرگذار است به عنوان مثال در این خانه مرد و زن در حال پرخاشگری و توجیه روابط نادرست خود هستند در این شرایط کودکانی هم که د ر محیط حضور د اشته باشند در رفتار هایشان پرخاشگری د ید ه می شود که می توان گفت این پرخاشگری همان تاثیر مستقیم اینگونه روابط است چرا که د ر خانه ای بزرگ شده اند که لحظه لحظه د وران کود کی شان را با تنش و د عوا گذرانده اند و این پرخاشگری و رفتارهای نادرست جزو وجودی آنها شده است.

اما تاثیر غیر مستقیم و بلند مدت این گونه رفتار ها در محیط خانه را می توان به کرات د ر جامعه مشاهده کرد همین نزاع های خیابانی که در سال های اخیرافزایش یافته یکی از علت هایش می تواند نشأت گرفته از این روابط باشد به این معنا که فرد نزاع کننده به دلیل روحیه پرخاشگری ای که در محیط خانه توسط والدین خود دیده است همان روحیه د ر وجود او هم نهفته و فقط منتظر فرصت مناسبی است تا به گونه ای این حالت پرخاش را بروز دهد بنابراین محیطی بهتر از جامعه برای خود پیدا نمی کند . این یکی از اثرهای بلند مد ت روابط غیراز همسری است که نه تنها باعث نابسامانی خانه بلکه سبب نا بسامانی جامعه هم می شود .

وی با بیان اینکه روابط فرازناشویی می تواند برای هر قشری رخ د هد ، می گوید : این گونه روابط برای هر قشری از جامعه می تواند اتفاق بیفتد . اگر انسانی نتواند مهارت های د ینی و آموزه های فرهنگی را د  زندگی خود به کار برد دچار چنین روابطی می شود . البته برخی زنان با توجیه اینکه از لحاظ مالی دارای ضعف هستند به این نوع روابط چراغ سبز نشان می د هند و مرد ان هم به د لیل اینکه روابط جنسی شان توسط همسران شان تامین نمی شود به روابط پنهانی روی می آورند د ر صورتی که این گونه توجیهات چه توسط مرد و چه زن صورت مسئله را پاک کردن است د ر صورتی که باید نسبت به مسائل زند گی رویکرد مبتنی بر حل مسئله د اشت نه اینکه صورت مسئله را پاک کرد .

زوجین باید مهارت های بین فردی، مهارت های برقرار کرد ن ارتباط را از طریق گذراندن دوره های کارگاهی که توسط اساتید برجسته برگزار می شود ، شرکت کنند این مهارت ها را می توانند با مطالعه کتاب و تجربه های والد ین به دست بیاورند . زوجین باید د رمیان د غد غه های روزانه خود با برنامه ریزی وقتی را برای یکدیگر قرار بد هند تا بتوانند عواطف و احساسات خود را با به کار برد ن کلمات محبت آمیز به همد یگرابراز کنند و همیشه به فکر جمع آوری پول نباشند بلکه باید نیاز عاطفی خود شان را هم برطرف کنند .

رسانه ها مقصرند


در زمینه شیوع روابط فرازناشویی و روحیه پرخاشگری در خانه و جامعه، رسانه ها می توانند ابزار موثری باشند د ر چند سال گذشته رویکرد رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو به گونه ای بوده است که با ساخت برنامه ها و فیلم ها، نزاع، د عواو خیانت را در میان خانواده ها پررنگ کرده است در صورتی که رسانه باید با سازوکارمناسب و برنامه ریزی بیشتر به ساخت فیلم بپردازد .

البته در زمینه ساخت برنامه ها و فیلم ها باید از کار شناسان و جامعه شناسان وروانشناسان راهنمایی بگیرند تا بتوانند هدف های بهتری را در جامعه دنبال کنند . باید سریال هایی را متناسب با نیازهای جامعه بسازند تا مردم کمتر تحث تاثیر شبکه های فارسی وان و جم قرار بگیرند .

منبع: روزنامه قانون

رابطه جنسی
مشاوره ازدواج،مشاوره جنسی
آموزش زناشوئی
آموزشهای جنسی
مشاوره جنسی،مشاوره آنلاین
فیلم رابطه جنسی
رابطه جنسی
رابطه جنسی
امکانات فوق شامل خریدارای سی دی مقالات سایت و مجموعه آموزشی زوج خوشبخت نیز می شود

کانال تنظیم خانواده

مشاهده دسته بندی : مقالات سایر مقالات علمی

بازدید : 639

جوان سازی واژن
فروش کاندوم
لیزیک
فروشگاه کاندوم سیسیلی

این مطلب را به اشتراک بگذارید و در گوگل محبوب کنید

cloob Twitter Facebook google+

بخش ویژه کاربران عضو سامانه خدمات

مشاوره آنلاین

سفارش مقاله

مشاوره تلفنی

ویدئو های اموزشی و سلامت

مشاوره حضوری

بخش آموزشی ویژه متاهلین

پرسش و پاسخ جنسی

پرسش و پاسخ احکام شرعی

پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پیامکی

آزمون آمادگی ازدواج

دریافت بسته های آموزشی

کلاسها و دوره های آموزشی

دریافت پیامکهای ا»وزشی

مشاوره ازدواج

مشاوره جنسی

عضویت در سایت

زناشوییمراحل و واکنشهای عصبی و فیزیکی روابط جنسی از لحظه شروع تا پایان

زناشوییچرا من و همسرم از همدیگر دلزده شده ایم؟

زناشوییخانم های متاهل : روش مناسب تحریک جنسی شوهر و بهبود زندگی زناشوئی

زناشوییچرا آقایون ناگهان خانمی که عاشقش هستند را ترک میکنند؟

زناشویینامه عاشقانه به همسر

ازدواجعلت پشیمان شدن خواستگار

ازدواجچرا با هر پسری آشنا میشم بهم پیشنهاد رابطه جنسی میده

ازدواجآزمون سنجش میل به ازدواج

ازدواجچطور به دخترها پیشنهاد ازدواج دهیم

ازدواجاشتباهات مهم در ازدواج

مقالات صوتیدلایل افزایش تنوع طلبی جنسی مردان و زنان

مقالات صوتیملزومات رابطه جنسی

مقالات صوتیزمان گفتن دوستت دارم به همسر

مطالب پزشکیارگاسم خشک و بدون انزال

مطالب پزشکیتاثیر رابطه جنسی بین زوجین بروی سلامتی

مطالب پزشکینشانه های اختلالات هورمونی در زنان

مطالب پزشکیتمرین برای آب کردن چربی شکم

احکام شرعیدر مورد ازدواج موقت بیشتر بدانیم

احکام شرعیآشنایی با برخی اصطلاحات

احکام شرعیاحکام پزشکی و شرعی در مورد مایع منی

تربیت فرزندانغذاهای مفید برای کودکان

تربیت فرزندانچطور با فرزندمان صمیمی شویم

مطالب اجتماعیآسیب شناسی ازدواج در سنین پایین

مطالب اجتماعیچرا آموزش جنسی مهم است

صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانواده صفحه گوگل پلاس سایت تنظیم خانواده گروه تنظیم خانواده در تلگرام

شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

logo-samandehi

شناخت-نامزدی-عقد-ازدواج

مسائل جنسی و روابط زناشوئی

پزشکی - بهداشت و سلامت

امور تربیتی فرزندان ویژه والدین

مسائل و احکام شرعی در زمینه زناشوئی

فایلهای صوتی آموزش زناشوئی

ویدئو های آموزشی و پزشکی

سایر مطالب

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

بسته آموزشی زوج خوشبخت

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان

زناشوییمشاوره در زمینه درخواست جنسی غیر معمول همسر

زناشوییلیست خواسته از همسر

زناشوییرازهایی که هر مردی درباره زنان باید بداند

زناشوییبرای داشتن رابطه جنسی بهتر با همسرتان ، آزادانه صحبت کنید

زناشوییروشهای تشخیص وجود پرده ی بکارت

زناشوییچگونه با همسر خود صمیمی شویم

زناشوییخانمها آقایان همدیگرو بهتر بشناسید( نکاتی برای پیشبرد نظرات)

زناشویینحوه بیان کردن توقعات جنسی از همسر

ازدواجحـد و مـرز آشنایی دختـر و پـسر پیـش از ازدواج

ازدواجهمسردلخواه مردهای ایرانی

ازدواجعواملی که منجر به مجرد ماندن دختران می شود

ازدواجبا چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

ازدواجچطور خانواده را به ازدواجمان راضی کنیم

ازدواجچگونه به خانواده بگم زن میخوام

ازدواجاز کجا بفهمید مردی جذب شما شده است

مقالات صوتیمهارت حفظ و جذب شوهر

مقالات صوتیبرای وفاداری شوهرم چکار کنم

مقالات صوتیچگونه با شوهرم در مورد نياز جنسي صحبت کنم

مقالات تصویریفیلم شکل گیری جنین در رحم

مطالب پزشکیقاعدگی دردناک-Dysmenorrhea

مطالب پزشکیرابطه ناباروری و ظاهر مردان

مطالب پزشکیعلت درد کلیه ها

مطالب پزشکیبهبود کیفیت زندگی در زنان یائسه

احکام شرعیتلقیح مصنوعی از نظر شرعی و قانون

احکام شرعیآشنایی با برخی اصطلاحات

احکام شرعیآیا بوسیدن همسر روزه را باطل می کند

تربیت فرزندانکاهش استرس کودک از مدرسه

تربیت فرزندانچگونه کودک مودب تربیت کنیم

مطالب اجتماعیعواملی که باعث خودارضایی میشود

مطالب اجتماعیحجاب و حفظ نشاط جنسى

کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

دکتر تاج بخش کاندوم بدون حساسیت

زوج کالا فروش کاندوم

کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانواده صفحه گوگل پلاس سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام