مراکز مشاوره

معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده در شهر اصفهان

 

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ذهن آرا

نام مرکز :

سرکار خانم فاطمه جمشید پور

مدیریت مرکز :

 

آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند

نوع فعالیت

تحصیلات / رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

 و عضو هیئت علمی د انشگاه مشاوره

دکتری روانشناسی عمومی

دکتر صدیقه رضایی

1

مشاوره

دکتری روانشناسی بالینی

دکتر زهرا خیر

2

ماشور و مدرس

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

فاطمه جمشید پور

3

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فریبا کبیری

4

 

آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی

توضیحات

مبلغ دوره

تعداد جلسات

مدت

عنوان دوره

-

50000 تومان

دو جلسه

4 ساعت

کارگاه افزایش دقت و توجه

-

50000 تومان

دو جلسه

4 ساعت

کارگاه جلوگیری از افسردگی

با ارائه مدرک معتبر

500000 تومان

سه جلسه

8 ساعت

کارگاه تخصصی نوروفیدبک

 

ارتباط با مرکز

اصفهان - خیابان بزرگمهر ، ابتدای خیابان رکن الدوله ، ساختمان الماس ، طبقه اول

نشانی :

03132680431

تلفن: