مراکز مشاوره

معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده در شهر کاشان

 

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی بصیرت

نام مرکز :

آقای محمد رضا عطوفی سلمانی

مدیریت مرکز :

 

آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند

نوع فعالیت

تحصیلات / رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی

مریم میرزایی

1

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی

مصطفی کتابی

2

 

آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی

توضیحات

مبلغ دوره

تعداد جلسات

مدت

عنوان دوره

  متغیر   24

آموزش مشاوره قبل از ازدواج

  متغیر   30 مهارتهای زندگی
  متغیر   48 خانواده درمانی
  متغیر   24 مشاوره تحصیلی
 

ارتباط با مرکز

کاشان-سه راه میدان-ساختمان طالبیان

نشانی :

031-55454806

تلفن: