در مورد هایپر سکشوال یا اعتیاد جنسی چه می دانیددر مورد هایپر سکشوال یا اعتیاد جنسی چه می دانیدچطور کودکان را متقاعد کنیمچطور کودکان را متقاعد کنیمخواستگارم فقط در مورد مسائل جنسی حرف میزنهخواستگارم فقط در مورد مسائل جنسی حرف میزنهنامزدم از لحاظ عاطفی و جنسی سردهنامزدم از لحاظ عاطفی و جنسی سردهآسیبهای گرفتن زن دومآسیبهای گرفتن زن دومنظر رهبری ( حضرت آیت الله خامنه ای ) در خصوص چند همسرینظر رهبری ( حضرت آیت الله خامنه ای ) در خصوص چند همسرینامزدم ازم رابطه مقعدی می خواهد آیا اشکالی داردنامزدم ازم رابطه مقعدی می خواهد آیا اشکالی داردمردها چطور متوجه منظور زنان بشوندمردها چطور متوجه منظور زنان بشوندکدام مسکن عوارض کمتری داردکدام مسکن عوارض کمتری داردشوهرم باهام بد رفتاری می کندشوهرم باهام بد رفتاری می کند