خودنمایی زنان و چشم چرانی مردانخودنمایی زنان و چشم چرانی مردانجلوگیری از تحریک شدن با غیر همسرجلوگیری از تحریک شدن با غیر همسرچکار کنم زنم چکار کنم شوهرمچکار کنم زنم چکار کنم شوهرمبه این دلایل نباید ازدواج کنیدبه این دلایل نباید ازدواج کنیدآرام کردن کودکی که زیاد گریه می کندآرام کردن کودکی که زیاد گریه می کندجلوگیری از دخالت خانواده ها در نامزدی و عقدجلوگیری از دخالت خانواده ها در نامزدی و عقدروش های رابطه جنسی در دوران عقدروش های رابطه جنسی در دوران عقدوابستگی و رابطه با مرد متاهلوابستگی و رابطه با مرد متاهلنشانه های تغییر احساسات در مرداننشانه های تغییر احساسات در مرداننحوه صحیح نزدیکی با همسرنحوه صحیح نزدیکی با همسر